mongoc_auto_encryption_opts_set_bypass_auto_encryption()

Synopsis

void
mongoc_auto_encryption_opts_set_bypass_auto_encryption (
   mongoc_auto_encryption_opts_t *opts, bool bypass_auto_encryption);

Parameters